Program

Doprava JINAK

Řešení dopravní situace v Horních Počernicích pro nás nepředstavuje zaměření se pouze na silniční motorovou dopravu. Pokud chceme účinně ulevit netranzitní, vnitřní dopravě v Horních Počernicích, je nutné také nabídnout jinou, bezpečnou a atraktivní alternativu. Tou jsou mimo jiné i cyklostezky uvnitř městské části a bezpečné přechody pro chodce.

 • maximální kompenzační opatření (odhlučnění, snížení rychlosti, protihlukové stěny, tichý asfalt, atd.) na dálničních úsecích kolem Horních Počernic, ať už bude dostavba SOKP realizována jakýmkoli způsobem – ideálně realizace varianty „tunel“, kterou kontinuálně prosazujeme od roku 2018
 • realizace severní i jižní paralelní komunikace k Náchodské ulici – na severu prodloužením komunikace U Tabulky západním směrem, na jihu napojením komunikační sítě z Horních Počernic na kruhový objezd u prodejny společnosti IKEA; realizace podjezdu pod tratí v ulici Bystrá
 • klíčové oblasti dopravy se věnuje pouze jeden radní, kterým bude osoba dobře znalá problematiky a která se bude tématu věnovat každodenně „na plný úvazek“
 • rozvoj a větší bezpečnost cyklostezek a zázemí pro cyklisty (cykloboxy, cyklostojany, …) na území městské části, a to zejména v logické návaznosti na okolní městské části a obce
 • koncepční řešení bezmotorové dopravy v rámci konceptu města krátkých vzdáleností (podpora dopravy prostřednictvím kol, koloběžek, elektrických invalidních vozítek, kolečkových bruslí…) v širších souvislostech
 • revize stávající dopravní situace s ohledem zejména na školy, nákupní střediska, klíčové dopravní uzly a jejich bezpečnou bezmotorovou dostupnost a prostupnost, a to včetně řešení problémů s parkováním
 • znovuzřízení funkce cyklokoordinátora a přiřazení gesce řešení bezmotorové dopravy jednomu z radních městské části, který bude s cyklokoordinátorem úzce spolupracovat
 • podpora realizace páteřní cyklostezky z Vysočan přes Horní Počernice až k Labi (Eurovelo 4., resp. GW Jizera)
 • opětovné posouzení všech retardérů v Horních Počernicích s cílem dosáhnout snížení jejich počtu a vybudování více „přirozených“ úprav vozovky (zálivy, apod.)
 • i nadále pomoc obyvatelům nespokojeným s dopravní situací v jejich lokalitě s nalezením a následnou realizací vhodného řešení (Chvaly, Čertousy, atd.)
 • pravidelné využívání měřící stanice za účelem měření hluku a prachu (zejména v exponovaných lokalitách)
 • dořešení dopravní situace vedoucí k vyšší bezpečnosti provozu u škol v ranních hodinách
 • realizace kanalizace tam, kde ještě chybí
 • nová zastávka autobusu mezi zastávkami Ve Žlíbku a Xaverov
 • prověření možnosti realizace chodníku do obce Radonice a městské části Praha-Satalice
 • otevření diskuse o starších plánech na zavedení tramvajové linky do Horních Počernic
 • prověření možnosti realizace záchytného parkoviště na východě městské části
 • koordinace (zejména dopravních) staveb omezujících dopravu na území městské části

Výstavba JINAK

Řešení další výstavby v Horních Počernicích vnímáme především ve třech zásadních ohledech – v potřebě i nadále komunikovat rozvojové projekty s veřejností, ve snaze umožnit realizaci projektů s vyřešenou občanskou vybaveností a s co nejmenším objem nové výstavby, a také ve snaze pokusit se dialogem s hl. m. Prahou o to, aby městská část mohla mít vlastní územní plán a sama si rozhodovat o jeho změnách.

 • v otázce výstavby upřednostňujeme „brownfieldové“ realizace před „greenfieldovými“, tj. revitalizaci zanedbaných a nevyužívaných objektů a pozemků, přičemž klademe důraz na jejich funkční i estetické začlenění do současné zástavby (tento koncept odpovídá 10 perspektivám moderního města, vytýčených v Athénské chartě v roce 2003)
 • dialog s hl. m. Prahou o tom, aby městská část mohla mít vlastní územní plán a sama si rozhodovat o jeho změnách
 • i nadále veřejná projednání developerských záměrů s veřejností a požadování dodržování záměrů a plánů urbanisty městské části – mj. respektováním Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20
 • pokračování výstavby startovacích a sociálních bytů v majetku (svěřené správě) městské části nebo HMP, a to i ve spolupráci s Pražskou developerskou společností (jejímž zřizovatelem je hl. m. Praha)
 • před zahájením (veřejně projednané) nové výstavby je nezbytné mít smluvně ošetřeno s developerem (v rámci smlouvy o spolupráci – a to včetně etapizace výstavby), jak se bude podílet na občanské vybavenosti, jaké komunikace a jakou občanskou infrastrukturu postaví, kdo bude takto vystavěné prvky a součásti občanské vybavenosti udržovat a provozovat, v jaké konkrétně šíři atp.
 • v rámci výstavby chceme získávat část z nově postavených bytů do majetku (svěřené správy) městské části
 • podpora vzniku ČOV Sychrov a útlum ČOV Čertousy

Občanská společnost a život v Počernicích JINAK

Chceme, aby Horní Počernice byly ještě lepším místem pro rodiny s dětmi. Místem, kde je dostatek komunitních aktivit, kde působí různí lékaři-specialisté nebo kde se pravidelně opravuje veřejná infrastruktura. Důležité je také říci, že v Horních Počernicích nežijí jen lidé v rodinných domech, ale také lidé v bytech ve vícepatrových domech – i tímto směrem by se pohled samosprávy měl ubírat a být připraven BD nebo SVJ pomoci radou nebo hledáním řešení situace, která se městské části kompetenčně dotýká.

 • začlenění prorodinné politiky do strategie městské části (podpora zvláště prorodinných organizací s každodenním programem)
 • aktivní komunikace se všemi SVJ/BD na území městské části – ochota pomoci při řešení různých situací – např. opravách přilehlých chodníků, oplocení pozemků u domů, veřejné zeleni poblíž domů, dopravě, zajištění klidu, bezpečnost a pořádku, atd.
 • rozšíření participativního rozpočtu městské části – sběr dobrých nápadů i bez vypsání hlasování o finanční podpoře
 • návrh ředitelům základních škol, aby v rámci klubové činnosti zařadili programy finanční gramotnosti, zákonného minima, mediální výchovy, apod. (hledání možností, jak zatraktivnit a vhodně rozšířit výuku občanské výchovy, která představuje klíč k rozvoji občanské společnosti, u nejmladší generace)
 • rozvoj služby seniortaxi ve spolupráci se složkami IZS
 • možnost odhlásit se z fyzického odběru Hornopočernického zpravodaje a namísto něj se přihlásit k odběru periodika pouze e-mailem
 • prověření možnosti některé travnaté plochy využít pro rozšíření obecní zeleně o kvetoucí luční zeleň zvyšující biodiverzitu a lépe zadržující vodu v krajině
 • výsadba nových stromů na území městské části; kácení jen, je-li to opravdu nezbytně nutné, ideálně po seznámení majitelů přilehlých pozemků se záměrem kácení
 • realizace nových přístřešků u autobusových zastávek, ideálně i tam, kde dosud nejsou
 • nové lavičky (tak, aby byly umístěny také ve stínu) a odpadkové koše v parcích a na dalších veřejných místech – ideálně s jednotným vzhledem; opravy stávajících košů a laviček
 • opravy chodníků, i v sídlištní zástavbě
 • prověření možnosti vybudování nové a důstojné obřadní síně na hřbitově v ulici K Odpočinku
 • rozšiřování pohřebišť ve správě městské části
 • pobídky s cílem získat a udržet v Horních Počernicích nové lékaře (specialisty) napříč různými obory
 • prověření možnosti zajištění non-stop lékárny na území městské části
 • podpora vzniku komunitních zahrad, pokud jsou k tomu vhodné podmínky a zájem místních
 • podpora vzniku zelených ploch nejen na veřejných budovách
 • vysazení několika trvalých „vánočních stromů“ na různých místech městské části
 • podpora vzniku krytých (i podzemních) stanovišť na tříděný odpad; opatření stanovišť pro tříděný odpad např. čidly, aby byl zajištěn odvoz odpadu pokaždé, když budou kapacity naplněny

Finance, granty, majetek a úřad JINAK

K financím městské části je třeba přistupovat konzervativně – očekávat spíše nižší příjmy a vyšší výdaje, pracovat s rozpočtem průběžně v celém roce a také nepodléhat politickým pokušením k velkolepým investičním projektům, na jejichž výstavbu a dlouhodobý provoz městská část nemá dostatek finančních prostředků. Důležité je rovněž sledovat běžný chod městské části a jejích organizací a hledat cesty, jak citlivě snižovat náklady a zefektivňovat jejich činnost tam, kde je to možné.

 • finanční a programová studie Odboru místního hospodářství s cílem zefektivnit a ideálně dále rozšířit činnosti, které městská část jeho prostřednictvím vykonává
 • hospodaření bez dluhů a rozpočtových provizorií, hledání zdrojů a možných úspor v rozpočtu i v průběhu celého rozpočtového roku; dluhové financování je možné případně využít v případě inteligentních investic
 • obnovení možnosti schvalovat víceleté granty, předkládání vyúčtování opět k 31. lednu následujícího roku, úprava stávajících dotačních zásad neprojednaných se spolky a ztěžujících dotační proces
 • znovuzřízení Komise majetku jako poradního orgánu rady městské části
 • personální audit úřadu městské části s cílem v dlouhodobém horizontu citlivě snižovat počet úředníků a zefektivnit chod úřadu
 • sečení a další údržba travnatých ploch ve svěřené správě městské části včas a v požadované kvalitě
 • výběrová řízení na obsazení pozic ředitelů všech příspěvkových organizací městské části, a to po ukončení funkčních období stávajících ředitelů
 • dokončení celkové rekonstrukce kuchyně a školní jídelny ve FZŠ Chodovická
 • prověření možnosti, aby se ve školních jídelnách při počernických školách mohly stravovat i ohrožené skupiny obyvatel
 • řešení energetické závislosti budov v majetku (svěřené správě) městské části, hledání vhodných energeticko-ekonomických řešení s cílem zvýšení efektivity a nalezení úspor
 • rozšíření právní poradny o energetickou a dluhovou poradnu
 • podpora dostavby, případně také dalšího rozšíření DPS
 • zveřejnění harmonogramu rekonstrukce komunikací a snaha práce koordinovat a urychlit

Kultura, sport a volný čas JINAK

Městská část zřizuje tři kulturní příspěvkové organizace. Rádi bychom i nadále podporovali činnosti, kterými se zabývají a nadále je rozvíjeli. I proto je důležité, aby kulturní oblast měla jasnou koncepci, která vznikne pod rukama odborníků z oblasti kultury a ve spolupráci s městskými organizacemi. Obdobně chceme přistupovat i k oblasti sportu, která dnes také nabízí širokou paletu vyžití prakticky pro každého. Naším cílem v oblasti kultury i sportu je zajištění maximálního komfortu především pro jejich koncové uživatele.

 • zpracování a pravidelná aktualizace celkové sportovní koncepce městské části
 • on-line přehled s aktuálním využitím kapacit sportovišť na území městské části s možností on-line rezervace konkrétního sportoviště na konkrétní den a čas
 • nalezení efektivního způsobu financování diskutované stavby nové sportovní haly, její výstavby, provozu i využití, a to v dostatečném předstihu před případným zahájením vlastní výstavby; případná výstavba haly by rovněž měla mít multifunkční využití a estetickou kvalitu; hledání řešení přístupu do haly pro žáky „suchou nohou“
 • zpracování a pravidelná aktualizace celkové kulturní koncepce městské části, její součástí bude i umění ve veřejném prostoru a kulturní místopis
 • zřízení pozice koordinátora mimoinstitucionálních kulturních aktivit
 • přesun stávající místní veřejné knihovny pod Městskou knihovnu hl. m. Prahy v – zajištění výrazně většího komfortu pro čtenáře (obrovský počet knižních titulů, možnost vrátit knihu na více místech po Praze, bezproblémová možnost zápůjček z jedné z nejkvalitnějších a nejrozsáhlejších knihovních sítí v Evropě), úspory v rozpočtu městské části – to vše s podmínkou zachování stávajících pracovních míst a programové nabídky
 • programová, ideová, finanční a personální studie kulturních příspěvkových organizací městské části ve snaze lépe definovat ideovou a programovou náplň organizací a cílenější podporu jejich záměrů a činnosti
 • revize vztahů s partnerskými městy v zahraničí a jejich případná obměna
 • koncepční rozvoj turistické atraktivity Horních Počernic v souvislosti s rozvojem a podporou místních podnikatelů
 • podpora a rozvoj sousedských a komunitních aktivit včetně např. akce Zažít město jinak, Ukliďme Česko atd.
 • více cvičících a posilovacích prvků na veřejných místech, zejména v oblasti se sídlištní zástavbou
 • revitalizace stávajícího koupaliště a maximalizace možností pro letní koupání

+ i v budoucnu rádi podpoříme dobré nápady našich kolegů v zastupitelstvu