Počernice JINAK - volební program

Volební program

K rychlejší realizaci zásadních dopravních staveb (MÚK Bystrá, rozšíření protihlukových stěn u D11 apod.) může dopomoci především trvalý (až nekonečný) lobbing za tyto stavby, který bude koordinován s významnými počernickými firmami nebo s firmami působícími v areálu za tratí. Nejen nepodnikatelé, ale také podnikatelé a firmy mají zájem na plynulé dopravě v Počernicích. Každý chce včas dorazit na smluvenou schůzku nebo za svým zákazníkem. Iniciátorem, organizátorem a hlavní tváří tohoto pozitivního nátlaku ale musí být městská část a její odpovědní představitelé (starosta, místostarosta, radní nebo zastupitel, který má k takovému jednání mandát) – nikoli pouhý poradní orgán samosprávy (bez politické odpovědnosti) nebo úzká skupina podnikatelů (bez mandátu obyvatel Počernic).
V případě rozšíření silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) se kloníme k tzv. regionální variantě. Chceme, aby diskuse o ní probíhaly se stejnou vahou jako diskuse o tzv. variantě vnitřní Prahou. Regionální variantu podporujeme především proto, že by mohla přinést výrazné snížení dopravních intenzit na dálničních komunikacích, které s Počernicemi přímo sousedí. Uvědomujeme si, že realizaci regionální varianty z řady důvodů odmítá současné vedení hl. m. Prahy, a to v situaci, kdy o změnách a úpravách územního plánu závazně rozhoduje zastupitelstvo hl. m. Prahy (nikoliv naší městské části). Prosazujeme, aby Horní Počernice i nadále podporovaly regionální variantu, ale souběžně jednaly o kompenzačních opatřeních, které by Horním Počernicím umožnily v maximální možné míře zachovat stávající kvalitu života, a to i v případě, že by bylo rozhodnuto o realizaci varianty vnitřní Prahou. Účinná kompenzační opatření potřebují Počernice už dnes – vyplývají z podstaty existence D10, D11 a A0. O rozšíření SOKP chceme diskutovat na bázi argumentů a faktů, nikoliv emocí. Odmítáme způsob, jakým se někteří lidé snaží na tomto tématu za každou cenu získat politické body – takové jednání je nezodpovědným hazardem s obyvateli Horních Počernic a naší životní úrovní. Postoj městské části k rozšíření SOKP považujeme za vhodné téma k uspořádání místního referenda.
Jako opatření vedoucí k většímu využívání MHD (namísto individuální dopravy) navrhujeme (a v případě úspěchu tohoto opatření i každoročně) proplatit občanům s trvalým bydlištěm v Horních Počernicích částku 2000 Kč na pořízení ročního kuponu MHD na rok 2019 (samozřejmě při splnění předem stanovených podmínek příslušného dotačního programu). Takto vyplacenou částku bychom chtěli zpětně získat z rozpočtu hl. m. Prahy. Od opatření si slibujeme zlepšení životního prostředí nebo tolik potřebné snížení dopravních intenzit v Počernicích. Nepreferujeme časově vzdálenou dostavbu metra do Počernic, namísto toho chceme operativnější řešení - nová parkoviště P+R a posílení vlaků a autobusů MHD. Povedeme také jednání o lince 224 – chceme, aby v obou směrech navazovala na vlak.
Jako další opatření v oblasti dopravy navrhujeme uskutečnit revizi dopravního značení, pokračovat v rozvoji opatření pro kvalitní cyklodopravu nebo prověřit možnosti vzniku nových parkovacích míst v oblastech, kde je to potřeba. Obyvatelům intravilánu s vyššími dopravními intenzitami chceme tuto situaci ulehčit prověřením možností jiného dopravního režimu v dané lokalitě, v obzvláště nepříjemných případech uvažujeme i o možnosti poskytnout příspěvek na pořízení/úpravu plastových oken (opět formou dotace z rozpočtu městské části). Problém přetížené Náchodské navrhujeme řešit snížením počtu vjezdů na tuto komunikaci – najíždět na Náchodskou by šlo pouze na křižovatkách se semaforem, jejichž počet by mírně vzrostl. Věnovat se chceme i bezpečnosti dětí při cestě do základních a mateřských škol, která není jen otázkou přechodů (např. neexistence chodníku v ulici Stoliňská). Chceme najít funkční řešení pomocí zadání dopravních studií, které prověří možné varianty u jednotlivých škol. Ve věci snížení počtu zastávek za znamení jsme už podali žádost na ROPID a IDSK… a budeme v tom pokračovat i nadále.
Z hlediska rozdělení kompetencí v radě městské části požadujeme, aby oblast dopravy měla v gesci pouze jedna osoba. Myslíme si také, že radní pro dopravu by měl mít dostatek zkušeností s rozhodovacími procesy samosprávy a oblast dopravy by pro něj neměla být španělskou vesnicí.

Když chcete na svém pozemku postavit nový rodinný dům, je slušné zajít nejprve za svými sousedy… Svůj záměr jim oznámit, říci jim, jak bude objekt velký, kudy k němu budete zajíždět automobilem, kolik budete mít parkovacích míst nebo jestli chcete objekt využívat k bydlení nebo třeba k podnikání.
Myslíme si, že stejným způsobem by měla městská část a její úřad jednat s developery. V oblasti výstavby a územního rozvoje nechceme jít tou cestou, že obyvatele „postavíme před hotovou věc“. Chceme, aby městská část byla aktivním moderátorem diskuse mezi občany a developery o stavebních záměrech nebo o změnách územního plánu. Kvitujeme Deklaraci podmínek rozvoje MČ Praha 20, která byla schválena v končícím volebním období zastupitelstvem, chceme ale, aby byla dodržována a nebyla jen obyčejným trhacím kalendářem.
Pro debatu mezi občany, úřadem a developerem by měl být vytvořen dostatečný prostor. Projekty by měly navazovat na dostatečnou občanskou vybavenost. Společná dohoda by měla být stvrzena schválením a podepsáním dohody o spolupráci – u rozsáhlejších záměrů bude výstavba rozdělena na jednotlivé etapy. Plánovací smlouvy městská část neuzavírá, neboť jí to platná legislativa neumožňuje.
S ohledem (nejen) na situaci v Čertousích nepodporujeme vznik malých lokálních ČOV u jednotlivých developerských projektů - drobení technické infrastruktury ČOV pro jednotlivé developerské projekty dle našeho názoru zcela odporuje Politice územního rozvoje České republiky. Zakrytí ČOV Čertousy nebo její přesun na Sychrov řešíme přímo na zastupitelstvu Prahy a Horních Počernic a budeme v tom pokračovat i po volbách.
Pro Horní Počernice je zásadní také připravovaný Metropolitní plán hl. m. Prahy. Myslíme si, že by městská část měla nabídnout svým obyvatelům poradenství a pomoc v této oblasti – semináře s diskusí nebo konzultace v případě, že kdokoli z Horních Počernic chce k návrhu metropolitního plánu uplatnit svoji připomínku. To vše samozřejmě zdarma a fundovaně.
Prověříme také existenci vhodných pozemků pro výstavbu startovacích bytů pro mladé, rodiny s dětmi a samoživitelky. V případě existence vhodných pozemků budeme chtít jejich výstavbu financovat z prostředků pražského magistrátu, případně přímo z dotací ze státního rozpočtu.

Největším příjmem Horních Počernic bývají každoročně dotace od hlavního města Prahy – vedle dalších příjmů je městská část používá ke krytí svých běžných a investičních výdajů. Horní Počernice nemají statut obce. Nakládání s rozpočtem městské části vychází ze zákona o hl. m. Praze, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a také ze Statutu hl. m. Prahy (vyhlášky města upravující mj. práva a povinnosti pražských městských částí).
Rozpočet se pohybuje v řádu desítek milionů Kč. Finance, které městská část neutratí, přesouvá do rezervy. Schválený rozpočet na rok 2018 počítá se souhrnným objemem příjmů ve výši cca 160,69 mil. Kč a výdajů ve výši cca 266,88 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt z naspořených finančních prostředků z minulých let.
Schvalování rozpočtu je zákonnou pravomocí zastupitelstva městské části. Schvalování rozpočtových změn přísluší zastupitelstvu také, pokud tuto pravomoc nesvěří radě městské části. Kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části provádí finanční výbor – zastupitelstvo ho zřizuje ze zákona. V obcích a městských částech, kde je politická kultura na vysoké úrovni a politici nemají co skrývat, je standardní zveřejňovat informace o rozpočtu a výdajích z něj hrazených v kompletní výši – činí tak například Nové Město na Moravě.
V Horních Počernicích se v poslední době zavedla praxe, kdy je drtivá většina rozpočtových změn schvalována (na základě zmocnění zastupitelstva) na jednání rady, kam je veřejnosti zapovězena účast. Dochází také k omezení pravomocí finančního výboru – k rozpočtovým úpravám se nevyjadřuje v předstihu (před jejich schválením), ale většinou až v momentě, kdy byly rozpočtové změny schváleny (a peníze mnohdy i utraceny). Doporučení finančního výboru tak nejsou (a z povahy věci ani nemohou být) brána v potaz.
Běžné v Horních Počernicích také bývá vytvářet po celé volební období rozpočtovou rezervu a celou ji utratit až ve volebním roce. V roce 2018 má být podle schváleného rozpočtu rozpuštěno na investice celkem 115,32 mil. Kč z celkové rezervy 120,32 mil. Kč. Realizace staveb ve volebním roce pak může působit zmatečně a vyvolávat dojem, jak je městská část transparentně a zodpovědně spravována vládnoucími politiky. Vtip je ovšem v tom, že objem rozpočtu městské části závisí především na rozhodnutí zastupitelstva hl. m. Prahy, ačkoli ho formálně schvalují hornopočerničtí zastupitelé – nižší míra rozpočtové autonomie vychází z toho, že Horní Počernice nejsou samostatnou obcí, ale městskou částí hl. m. Prahy.

Veřejné zakázky a způsob jejich ukotvení v legislativě vytváří mnoho možností k únikům veřejných finančních prostředků – zásady uvedené v příslušném zákoně nebývají dodržovány, zakázky se předražují díky mnohdy účelovým vícepracím a hodnotící komise a komise pro otevírání obálek plní svoje funkce mnohdy formálně – firmy se na výši podaných nabídek dohodnou již dopředu v zákulisí podle vhodně opakovaného modelu „dneska my, příště vy“.
S výše uvedenými nedostatky se dá bojovat několika způsoby. Zásadní je vytvořit rovné podmínky pro všechny zájemce, kteří zvažují, že se výběrového řízení zúčastní. Cílem úřadu by mělo být vysoutěžit co nejvyšší kvalitu dodávky, služby nebo stavby, a to za co nejrozumnější cenu – nikoliv, mnohdy „za každou cenu“, podporovat omezenou skupinu podnikatelů s místními vazbami. Rozhodovat má cena a kvalita, nikoliv místní příslušnost nebo známosti mezi politiky a úředníky. Vhodné je stanovit více hodnotících kritérií (vedle ceny také např. záruky a servisní podmínky nebo reference) nebo stanovit takové kvalifikační předpoklady, které vyřadí „pochybné“ firmy (například firmy, které nezveřejňují v obchodním rejstříku roční závěrky o výsledcích hospodaření nebo neplní další povinnosti uložené zákonem č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob). Dalším možným kritériem je stanovit délku praxe firmy v oboru (například na 3 nebo 5 let) nebo požadovat doložení referencí soutěžícího, a to včetně stanovení objemu takové reference (např. za poslední 3 roky) – vždy ale s ohledem na rozsah a zaměření konkrétní zakázky.
Dalším opatřením je použití elektronických aukcí v maximální možné míře, a to nejen u úřadu, ale rovněž u všech jeho příspěvkových organizací. Výhodou elektronických aukcí je, že při jejich využití postupuje zadavatel tak, aby se do ukončení elektronické aukce nemohli její účastníci vzájemně identifikovat – to může odstranit snahu pletichařit o výši nabídkové ceny mezi jednotlivými podnikateli ještě před vlastním podáním nabídek. Subjekty, které se do aukce přihlásí, navíc mohou v průběhu aukce upravovat výši své nabízené ceny. Elektronické aukce se také mohou skládat z několika aukčních kol.
K odstranění možného plýtvání s veřejnými prostředky může vést také důsledná a pečlivá kontrola plnění předmětu zakázek (a to včetně odborného stavebního dozoru), zákaz víceprací, detailně zpracovaná zadávací dokumentace (její součástí je výkaz výměr dle skutečné potřeby a také tzv. „projekční cena“, kterou by následně vysoutěžená cena neměla překročit) nebo propracovaná vnitřní směrnice úřadu k veřejným zakázkám. Vhodné je rovněž zveřejňovat všechny smlouvy a faktury úřadu a jeho příspěvkových organizací na webu městské části – a to nad rámec zákona o registru smluv (zveřejňovat je vhodné i smlouvy, jejichž hodnota činí 20 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a více).
Ačkoli neexistuje přímá vazba mezi daněmi z příjmu FO a PO (podnikajících nebo sídlících na území Horních Počernic) na rozpočet městské části, je důležité místní podnikatele podporovat v rozvoji jejich podnikání – a to především formou vhodné propagace nebo základního poradenství v oblasti legislativy. Vedle katalogu s prezentací hornopočernických firem a živnostníků lze hornopočernickým podnikatelům také nabídnout slevu na inzerci v HPZ, a to za předem jasně stanovených a rovnocenných podmínek.

Městská část Praha 20 poskytuje ze svého rozpočtu každoročně dotace na oblasti jako kultura, sport nebo oblast zdravotní a sociální. V souladu se zákonem o hl. m. Praze a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvalují radní Horních Počernic rovněž zásady, podle kterých jsou výše uvedené „individuální“ dotace vypláceny. V nich jsou zahrnuty i přesné podmínky, které musí podané žádosti splňovat, a to včetně vymezení důležitých termínů (termín podání žádosti apod.).
Poskytnutí finančních prostředků na konkrétní záměry schvaluje rada, nebo zastupitelstvo městské části. V posledních letech se však v Horních Počernicích stává, že podpora je přiznána i žadateli, který nesplnil podmínky pro přiznání podpory. Vytváření dvojího metru je třeba zamezit – vyhlášené podmínky mají platit pro všechny stejně a bez rozdílu.
Ke zprůhlednění dotační politiky městské části je rovněž vhodné zveřejňovat podané dotační žádosti (včetně podrobného vyúčtování grantů po jejich utracení) na webových stránkách úřadu.
Inovativní možností k financování neziskových aktivit v oblasti sociální, zdravotní nebo volnočasových aktivit je poskytování víceletých grantů. Poskytování víceletých grantů umožňuje neziskovým subjektům lépe plánovat své aktivity v delším časovém období, vede k odstranění jejich každoroční rozpočtové nejistoty a také k větší autonomii těchto organizací. Odpadá i každoroční nutnost podávání žádostí a každoroční přesvědčování politiků o tom, že dotaci tomu či onomu subjektu mají poskytnout. Závislost neziskových organizací a talentovaných občanů na veřejném rozpočtu se snižuje, s tím i schopnost vládnoucích politiků dožadovat se protislužeb za schválení dotace (veřejná podpora určitého kandidujícího subjektu ve volbách, kandidatura dosud „nestranného“ aktivního občana ve volbách související s potřebou zvýšit počet hlasů ve volbách pro konkrétní kandidátní listinu apod.). Víceleté granty lze využívat na dlouhodobé projekty, v jasně odůvodněných případech a pro žadatele, s nimiž má městská část dlouhodobě dobrou zkušenost (dodržování dotačních pravidel, přínos aktivit žadatele pro městskou část a její obyvatele apod.).

Základním pilířem kvalitního fungování jakékoli vztahu, ať už v práci, rodině nebo mezi přáteli, je vzájemná důvěra. Proto považujeme za zásadní, aby se elementární mezilidská důvěra vrátila i na náš úřad. Chceme, aby rozhodování našich úředníků probíhalo bez politického tlaku a v souladu s platnou legislativou. Nechceme, aby některá pracovní místa řadových úředníků nebo vedoucích odborů zůstávala dlouhodobě neobsazená.
„V čele“ úřadu by měl stát tajemník s dostatkem životních a profesních zkušeností. Mělo by jít o osobu, u které najdou úředníci zastání a která bude odolná proti politickým tlakům. Vůči poltickým tlakům by měli být odolné i další osoby - vedoucí odborů a oddělení, řadoví úředníci nebo ředitelé příspěvkových organizací městské části. Toho lze docílit například úpravou pracovních smluv – garancí odstupného (násobkem měsíčního platu – např. 1,5x; 2x; 2,5x apod.) po uplynutí zkušební doby při odchodu zaměstnance z důvodu organizačních změn. Je také možné fixovat výši nenárokové složky mzdy (nebo její části) pro zaměstnance úřadu a příspěvkových organizací. Uvažujeme také o zavedení klouzavé pracovní doby na úřadě nebo náhradního volna pro úředníky. Jako dobrý nápad vidíme i rozšíření možnosti objednat se k úředníkovi přes internet – například na výměnu občanského průkazu, pasu, vybranou část agendy živnostenského úřadu, apod.
Mezi typické znaky otevřené veřejné správy patří i možnost důsledné veřejné kontroly – a to nejen občany, ale také členy zastupitelstva. Podporujeme, aby jednání výborů zastupitelstva a komisí rady bylo veřejné a mohli se ho účastnit i občané. Většinu členů do kontrolního a finančního výboru zastupitelstva by nominovala opozice. Všichni předsedové výborů zastupitelstva by se (nad rámec zákona o hl. m. Praze) mohli účastnit jednání rady městské části, stejně tak i předsedové komisí rady – a to vždy u bodů, které se činnosti jimi řízeného poradního orgánu týkají. Na jednání rady městské části, komisí rady i výborů zastupitelstva by se hlasovalo jmenovitě a podklady k jednání těchto orgánů by byly zveřejněny na webových stránkách městské části.
Podporujeme také omezení vzájemných vzkazů zastupitelů v HPZ. Namísto toho chceme vytvořit dostatečný prostor pro příspěvky občanů a znovu je zařadit přímo na stránky Zpravodaje.

V případě, že prodáváme svůj majetek, většinou nás potěší, když se nám ho podaří prodat za co nejvyšší cenu. Pokud přesnou cenu věci, kterou se chystáme prodat, neznáme, najmeme si znalce – ten ji ocení a řekne nám její (obvykle dosti přesnou) tržní hodnotu. Peníze, které z prodeje vlastního majetku získáme navíc a s kterými jsme nepočítali, pak můžeme použít na nákupy nových věcí, opravu těch, co nám už dlouho dobře slouží, uspořit je nebo pozvat rodinu do kina, partnera na večeři nebo příjemně strávit společný víkend…
Podobně by měla postupovat i městská část. U prodejů nebo směn svěřeného majetku (městské části nejsou obcemi, proto nehospodaří s vlastním majetkem, ale vykonávají svěřenou správu nad majetkem, který jim svěřilo hlavní město Praha) je nutno vždy zpracovávat znalecké posudky na tržní cenu dané věci. V posledních letech docházelo při směnách pozemků k situaci, kdy si městská část zaplatila posudek na administrativní hodnotu svých pozemků; posudky na tržní hodnotu nemovitostí si museli platit někteří opoziční zastupitelé ze svého.
Proto si myslíme, že by mělo být ve vnitřní směrnici úřadu, kterou by mělo mít možnost připomínkovat i zastupitelstvo, přesně uvedeno, že při prodeji nebo směnách majetku by měla rozhodovat cena tržní, nikoliv administrativní. Stejně vhodné je i provedení revize nájemních smluv u nebytových prostor s cílem maximalizovat příjem do rozpočtu městské části – v takových případech ale vždy záleží na dohodě obou smluvních stran nebo platném smluvním vztahu. Dobrý hospodář by nepostupoval jinak.
Jako dobrý hospodář by se měla městská část chovat i v dalších případech… Sekat trávu na soukromých pozemcích by měla jen za úplatu a podobně by měla postupovat i při zimní údržbě silnic. V tomto ohledu nelze opomenout ani fungování sběrného dvora. Statky odevzdané na sběrném dvoře by mohly být také využity pro podporu neziskových organizací – dary apod.

Někdy máme (bohužel i velmi oprávněný) pocit, že se role občana v procesu rozhodování samosprávy redukuje na vhození volebního lístku do urny jednou za 4 roky – k ostatním otázkám ho politici (většinou) nepotřebují a rozhodnou si o nich sami. Jistě, máme ústavu a zastupitelskou demokracii, ale není to trochu málo, když se vyskytnou otázky, které neměla žádná za stran v zastupitelstvu ve volebním programu, nebo záležitost, která nevratně ovlivní budoucnost příštích několika generací?
Chceme hledat různé způsoby, jak dát všem obyvatelům Horních Počernic možnost vyjadřovat svá stanoviska tak, aby je zástupci samosprávy skutečně slyšeli. Setkání občanů s radními v různých lokalitách Počernic vypadají navenek velmi hezky, ale často slyšíme názor, že nemají žádný smysl – problémy a starosti, které lidé mají, zde sice řeknou, ale řešení se nedočkají. Vypovídat se, nechat volný průchod svým emocím a dostat ústní příslib je dobré – ale nestačí to… Proto chceme, aby se ze setkání s veřejností dělaly podrobné zápisy a hlasové a obrazové záznamy – součástí zápisu budou i úkoly pro jednotlivé zastupitele (radní) společně s kontrolním termínem splnění úkolu. Úkoly budou u jmen jednotlivých zastupitelů (radních) evidovány společně s termíny na webu městské části. Mnohdy plané sliby nahradí veřejně přístupná data. Porady zastupitelů k různým otázkám budou veřejnosti otevřeny také, pořizován a zveřejňován bude i zápis s hlasovým a obrazovým záznamem, a to včetně seznamu s úkoly.
Další možností je vyhlásit k zásadní otázce referendum. Jeho výhodou je, že je pro zastupitele městské části závazné a jeho rozhodnutí nemohou zastupitelé svým hlasováním zrušit (revokovat). Před proběhnutím referenda musí být vždy vhodně zformulována otázka, o které se bude hlasovat. Dále musí všechny názorové tábory dostat rovný prostor k argumentaci v komunikačních prostředcích městské části – v rozhlase, HPZ, na webu úřadu, v E-Zpravodaji nebo na plakátovacích plochách městské části.
Nelíbí se nám rozdělování obyvatel Horních Počernic na „starousedlíky“ a „náplavy“. Všichni jsme z Počernic. Žijeme tu společně. Jsme prostě sousedé. Slovo „náplava“ je hloupá xenofobní nálepka patřící do minulého století.

Příroda vzbuzuje naši úctu, a to nejen proto, že z ní pocházíme. I v městských oblastech nám poskytuje prostředí pro možnost oddechu a načerpání nové síly. Prosazujeme šetrnou údržbu zelených ploch a stromů v Horních Počernicích – šetrná údržba neznamená byznys, kácení z důvodu potřeby nákupu nových sazenic a generování zisku.
S přírodou souvisí i kvalita života každého z nás – čisté ulice, dodržování hlukových a prachových limitů, apod. Chceme, aby úřad prováděl na vlastní náklady měření hluku a prachu v lokalitách, kde je podezření na překračování limitů. V případě jejich překročení by městská část neodkladně přijala dočasná opatření a podnikla příslušné právní kroky. Za vhodné považujeme i pořízení vlastní měřící stanice. Městská část by měla také pravidelně uklízet veřejná prostranství a opravovat poničené lavičky nebo herní prvky nejen na dětských hřištích. Chceme také zajistit dostatek kontejnerů na tříděný odpad, pravidelnou kontrolu jejich okolí a postupný přechod ke kontejnerům podzemním. Prověříme zde je dostatek kontejnerů u místních ubytoven
S oblastí životního prostředí souvisí také vznik nové zástavby v katastru Horních Počernic. V maximální možné míře by měl být zachován klidový režim lokalit, jako jsou parky a další zelené plochy, jejich počet a rozloha by neměly ubývat – spíše naopak. S dostatkem zeleně, která bude svou funkci plnit celoročně, by měli počítat i developeři při výstavbě svých projektů (a to ideálně nad rámec koeficientu zeleně vymezeného v platném územním plánu hl. m Prahy). Prosazujeme také zachování klidového režimu v trase kolem cyklostezky do Klánovic.
Kvality života se týkají i dostupné veřejné služby nebo vysoká úroveň bezpečnosti. Myslíme si, že Horní Počernice si zaslouží jednu lékárnu otevřenou non-stop. Za neméně důležité považujeme zvýšení počtu lamp veřejného osvětlení, počtu městských strážníků a policistů v ulicích, další rozvoj městského kamerového systému, zvýšený dohled v oblastech, kde se ztrácejí auta, nebo posílení protidrogové prevence mládeže.
Chceme také zabavit naši dospívající generaci a nabídnout jí, aby si sama řekla, jaký tip zábavy ji v Počernicích chybí – zjistit to můžeme například vhodně připravených dotazníkem pro žáky základních nebo studenty středních škol; stejnou formou lze oslovit i rodiče s dětmi v mateřských nebo základních školách.
Život v Počernicích si mnozí z nás nedokáží přestavit bez svého čtyřnohého miláčka. Navrhujeme, aby pejskařům, kteří za svého pejska platí poplatek déle než 5 let, byla nabídnuta možnost získat tento poplatek zpět (za max. 2 pejsky) – a to formou nového dotačního programu. Držitel psa musí splňovat podmínku trvalého bydliště na území Horních Počernic.
Chceme také vrátit zpět do Horních Počernic pobočku Úřadu práce. Budeme jednat i o zřízení pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení přímo v Horních Počernicích. Prosazujeme také rozšíření služeb České pošty se spoluúčastí městské části - spolufinancováním obsazení dalších pracovních míst. Nechceme mít hezkou novou poštu se starými frontami.
Prosazujeme pravidelné biologické čištění hornopočernických koupališť. Výstavbu krytého bazénu přímo v HP podporujeme také, ale pouze v případě, že jeho výstavba a provoz budou hrazeny přímo z prostředků hl. m. Prahy.

Jsme toho názoru, že kvalita v oblasti kultury se buduje dlouho a že ke kultuře nelze přistupovat jako k čistě výdělečné oblasti. Proto navrhujeme snížit vstupné na vybrané kulturní akce – divadelní představení, výstavy na Chvalském zámku, apod., aby byly dostupnější pro širokou veřejnost – zejména pro rodiny s dětmi, školy a školky nebo seniory. Za vhodnou formu považujeme snížení ceny vstupného na konkrétní představení (výstavu) nebo vytištění slevové poukázky přímo v HPZ. Výpadek z příjmu by kulturní instituci dokryla z rozpočtu přímo městská část.
Prosazujeme také, aby v poradních orgánech samosprávy v oblasti kultury byli zastoupeni především odborníci. Dotační podporu divadelních souborů a dalších dobře zavedených subjektů bereme za samozřejmou – při splnění předem stanovených podmínek příslušného dotačního programu.
Stejně tak si myslíme, že soutěže vypisované v oblasti kultury mají mít jasná zadávací a hodnotící kritéria.
V oblasti školství zajistíme, aby platové a pracovní podmínky nepedagogických pracovníků na všech školách, které městská část zřizuje, byly srovnatelné a důstojné.

Clicky